Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen GDPR). Správce osobních údajů Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. , IČO 26229455 (dále jen správce), Vás informuje o zpracování osobních údajů. Rozsah zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje získáváme, pokud:
• nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek,
• nám pošlete poptávku na naše služby,
• s námi uzavřete smlouvu,
• nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem.

Zpracováváme tyto údaje:
• adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, číslo cestovního dokladu) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa)
• veškeré další údaje, které napíšete do formuláře na našich webových stránkách, nebo do e-mailů odeslaných na adresu uvedenou na těchto stránkách

Právní důvody ke zpracování běžných osobních údajů bez souhlasu hosta

Právní důvody ke zpracování běžných osobních údajů jsou dle čl. 6 Obecného nařízení: písm. b) smlouva, c) zákon, d) životně důležitý zájem např. krajní nouze, e) veřejný zájem a písm. f) oprávněný zájem správce. Host bere na vědomí, že ubytovatel má právo požadovat a zpracovat osobní údaje hosta v rozsahu, které mu ukládá zákon, bez souhlasu hosta, a to:
1. V souladu se zákonem č.565/1990 Sb., o místních poplatcích ubytovatel musí vést evidenční knihu, do které zapisuje osobní údaje subjektů údajů/hostů v rozsahu: jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště, počátek a konec ubytování, účel pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu hosta. Jakékoliv jiné konkrétnější údaje nad uvedený rozsah, jako např. jiná specifikace účelu pobytu, než je zákonem stanovený pojem „léčení nebo rekreace“ nebo datum narození a rodné číslo ubytovaného, ubytovatel ani obecní úřad bez souhlasu hosta do evidenční knihy uvést nemůže.
2. V souladu se zákonem č. 314/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, musí ubytovatel vést domovní knihu, do které zapisuje osobní údaje zahraničních hostů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, číslo víza pokud je uvedeno v cestovním dokladu, počátek a konec ubytování, účel pobytu, adresu trvalého bydliště v zahraničí, adresu pobytu v ČR pokud ji cizinec má, podpis na předepsaném přihlašovacím tiskopisu A6 ŘSCP č. 4/2015.

Ubytovatel musí výše zmíněná data na základě právního důvodu držet po dobu šesti let. Vymazat či skartovat je smí až po uplynutí této lhůty.
Ubytovatel je povinen na žádost subjektu údajů/hosta mu poskytnout informaci o tom, jaká data o něm uchovává, a to vždy pouze po prokázání totožnosti dané osoby. Ubytovatel nikdy nesděluje informace telefonicky nebo e-mailem. Host dále bere na vědomí, že ubytovatel může bez souhlasu hosta zpracovat osobní údaje, které nezbytně potřebuje ke komunikaci s hostem a pro uzavření a plnění smlouvy, přičemž za oprávněný zájem správce ubytovatele se považuje již poptávka, kdy ke komunikaci s hostem ubytovatel potřebuje nutné jeho údaje, jako je např. e-mailová adresa a telefonní číslo. Jedná se o zpracování údajů nezbytných ke komunikaci vedoucí k uzavření smlouvy, přičemž za smlouvu se považuje závazně potvrzená rezervace a dále to, že se daný host ubytuje. Host dále bere na vědomí, že v případě, že ubytovatel má s hostem smlouvu, tj. host se ubytoval a ubytovatel mu tedy poskytl službu, považuje se za oprávněný zájem správce dat-ubytovatele také přímý marketing v podobě zasílání obchodních sdělení. Ubytovatel tedy nepotřebuje souhlas hosta, kterému poskytl službu, k zasílání obchodních sdělení. Ubytovatel je povinen však umožnit hostovi se kdykoliv se z odběru e-mailových obchodních sdělení odhlásit. Ve všech ostatních případech kromě výše zmíněných právních důvodů je ubytovatel povinen si vyžádat souhlas se zpracováním běžných osobních údajů. Právní důvody ke zpracování citlivých osobních údajů bez souhlasu hosta. Host bere na vědomí, že ubytovatel je oprávněn zpracovat citlivé osobní údaje bez jeho souhlasu pouze v případě, že je ubytovateli sdělí sám, např. sám sdělí požadavek na dietu, na bezbariérový pokoj, sdělí, že má konkrétní alergii, požaduje zvláštní stravu, chodí o berlích, potřebuje výtah apod. Ubytovatel má v tomto případě oprávněný zájem, aby pobyt hosta proběhl dle jeho přání, a může citlivé osobní údaje zpracovat k uzavření smlouvy. Výše zmíněné citlivé osobní údaje může ubytovateli poskytnout i vedoucí skupiny, která hosty ve skupině zastupuje, a které dané osoby tyto informace předaly, ani v tomto případě ubytovatel pro zpracování nepotřebuje souhlas hosta. Po odjezdu hosta je však ubytovatel povinen tuto zvláštní kategorii osobních údajů bez odkladu vymazat, pokud mu daný host neudělí písemný výslovný a dobrovolný souhlas s uchováním těchto „citlivých“ údajů. Povinnost ubytovatele, práva hosta

Povinností ubytovatele je poskytnout hostovi informaci o tom, jak je s jeho osobními údaji nakládáno, zejména, kde jsou osobní údaje uloženy, kdo k nim má přístup, jakým způsobem jsou zpracovány a jak jsou chráněny. Host má právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných ubytovatelem, má právo požadovat jejich opravu, omezení zpracování nebo výmaz (s výjimkou výše zmíněných právních zákonných důvodů a lhůt pro výmaz), popř. má právo vznést námitku proti zpracování. Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Ke každému pokoji náleží vlastní koupelna, Wi-Fi, kabelová televize a kuchyňka.

Rezervace

+420 733 696 158

Neváhejte nás kontaktovat.

Rezervujte nyní

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500